Regulamin

Home / Regulamin

Regulamin

I. WSTĘP

CK QUADERNO prowadzi szkolenia w zakresie języków obcych, kursów przedmiotowych, gimnazjalnych i maturalnych.
Szkolenia mogą mieć formę kursów stacjonarnych i wyjazdowych, zarówno grupowych jak i indywidualnych oraz na terenie firm zlecających.
Kursy przeznaczone są dla dzieci od lat sześciu, młodzieży i dorosłych.
Firma prowadzi również zajęcia dla osób indywidualnych. W takim przypadku terminy, liczba godzin, program i ceny ustalane są odrębnie  dla każdego takiego przypadku.
Firma oferuje stacjonarne kursy językowe dla pracowników firm na ich terenie. W takim przypadku terminy, program i ceny ustalane są dla każdego takiego kursu oddzielnie.
Firma oferuje wyjazdowe kursy języka angielskiego zagranicą               (w Wielkiej Brytanii i na Malcie) /oraz wyjazdowe kursy języka hiszpańskiego w Hiszpanii dla uczestników indywidualnych jak i firm.   W takim przypadku terminy, program i ceny ustalane są odrębnie dla każdego takiego przypadku.
Zajęcia na kursach CK Quaderno prowadzone są przez nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe.
Grupy językowe standartowe na kursach stacjonarnych liczą  nie więcej niż 10 studentów. Mini-grupy językowe na kursach stacjonarnych liczą  od 4 do 5 studentów.
W przypadku mniejszej liczby studentów w grupie standartowej niż 6, CK Quaderno może zaproponować skrócenie zajęć przy zachowaniu ceny kursu lub przekształcenie grupy w mini-grupę. W takim przypadku wymagana jest zgoda wszystkich uczestników danej grupy. Powyższe uzgodnienia znajdą swoje odzwierciedlenie w aneksie do umowy.
Zajęcia na językowych kursach stacjonarnych prowadzone są na wszystkich poziomach językowych od początkującego do zaawansowanego, jak również przygotowują do egzaminów o charakterze państwowym i międzynarodowym.
CK pośredniczy w zapisach studentów na egzaminy międzynarodowe typu FCE, CAE czy Goethe Institut. Oznacza to, że student poza fachowym przygotowaniem do egzaminu otrzymanym w szkole również zapisuje się i dokonuje opłaty bezpośrednio w CK Quaderno. Ceny egzaminów zewnętrznych nie są wliczone do cen kursów do nich przygotowujących.
Na zakończenie kursu Firma wystawia certyfikat o odbytym szkoleniu, jego poziomie i liczbie godzin. Nie jest to świadectwo w rozumieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Kursy Wyjazdowe Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie prowadzone są na wszystkich poziomach językowych.
Grupowe Wyjazdowe Kursy Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz Hiszpańskiego w Hiszpanii trwają 2 lub 3 tygodnie w okresie letnim (lipiec, sierpień).

   II. ORGANIZACJA ROKU

a. Kursy grupowe

Rok szkolny jest podzielony na 3 trymestry.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty według ustalonego na początku roku harmonogramu.
W okresie letnim szkoła prowadzi zajęcia na trymestrze letnim (od połowy czerwca do września)
Większość zajęć odbywa się w blokach dwugodzinnych. Jedna godzina lekcyjna to 45 minut. Kursy dla dzieci prowadzone są systemem 60-minutowych zajęć dwa razy w tygodniu za wyjątkiem dzieci najmłodszych 6/7 lat gdzie jednostą lekcyjną jest 45 minut.
Szkoła gwarantuje przeprowadzenie określonej dla danego kursu liczby godzin – w przypadku niemożności przeprowadzenia zajęć w przewidzianym terminie z winy firmy (przypadki losowe, choroba) szkoła zapewnia zastępstwo za nieobecnego nauczyciela lub ustala z uczestnikami grupy dodatkowy termin, aby wywiązać się z zobowiązania.
Każdy trymestr zakończony jest testem postępów w nauce, a końcowy test opatrzony jest komentarzem nauczyciela o osiągnięciach i brakach studenta.

b. Kursy indywidualne

Rok szkolny trwa od 1 września do 30 czerwca z możliwością przedłużenia umowy na okres lipca i sierpnia bez dodatkowej dopłaty do wpisowego.
Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty według ustalonego na początku roku harmonogramu.
Długość zajęć i ich częstotliwość wybierana jest przez studenta i zostaje  w określona w umowie.
Studenci indywidualni zobowiązani są do zaplanowania zajęć na kolejny miesiąc w formie pisemnej w postaci sms-a lub maila wysłanego do szkoły.
Zajęcia zaplanowane dla kursu indywidualnego muszą pokrywać conajmniej 50% możliwych w danym miesiącu terminów.
Zgodnie z umową indywidualną, szkoła gwarantuje  możliwość odwoływania zajęć z conajmniej 6-godzinnym wyprzedzeniem, nie więcej jednak niż 40% zaplanowanych zajęć w miesiącu rozliczeniowym. Odwołanie zajęć porannych (do godziny 13:00) musi być dokonane dnia poprzedniego do godziny 22:00.
Odwołanie zajęć musi być dokonane w formie pisemnej: e-mail, sms – wysłane do sekretariatu szkoły. Odwołanie zajęć w dniu ich odbywania musi być dokonane sms-em.
W przypadku odwołania zajęć zaplanowanych musi nastąpić uzgodnienie dodatkowych terminów ich odbycia lub zostaną one przeniesione na pierwszy możliwy termin po zakończeniu umowy.
Każdy trymestr zakończony jest testem postępów w nauce, a końcowy test opatrzony jest komentarzem nauczyciela o osiągnięciach i brakach studenta.
do góry  

   III. ZAPISY, UMOWY

Zapisy na kursy odbywają się zgodnie z harmonogramem na dany rok szkolny lub trymestr letni.
Przyjęcie studenta na kurs następuje po złożeniu kompletnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, przeczytaniu regulaminu szkoły i podpisaniu umowy oraz dokonaniu wpłaty obliczonej przez pracownika szkoły.
Studenci ubiegający się o przyjęcie na poziom wyższy niż początkujący lub na kolejny trymestr  poddani zostaną testowi kwalifikacyjnemu. Zapisanie się na kurs wyższego stopnia z równoczesnych przedstawieniem dyplomu zdanego egzaminu zewnętrznego bezpośrednio poprzedzającego ten poziom zwalnia z testu kwalifikacyjnego.
Studenci kontynuujący naukę z tego samego języka są zwolnieni z testu kwalifikacyjnego chyba, że sami wyrażą chęć wzięcia w nim udziału.
Studenci zapisujący się na określony kurs grupowy podpisują umowę na cały okres trwania wybranego kursu – dla większości kursów są to pełne trzy trymestry.
Zarówno studentom kursów grupowych jak i szkole przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy. Okres wypowiedzenia dla kursów grupowych to 30 dni i musi być ono dokonane pisemnie. Za datę wypowiedzenia przyjmuje się datę wpływu wypowiedzenia do CK Quaderno. Brak pisemnego wypowiedzenia pociąga za sobą konieczność wywiązania się z zobowiązań finansowych zawartych w umowie.
Studenci zapisujący się na kurs indywidualny określają okres trwania kursu i stosownie do wybranego okresu opłacają wpisowe.
W przypadku przedłużenia umowy studenta indywidualnego, obowiązuje opłacenie stosownego wpisowego.
Od umowy  studenta indywidualnego przysługuje obu stronom 14 dniowy okres wypowiedzenia.
Zapisy przyjmowane są w sekretariacie firmy przy ul Krakowskiej 33 w Mikołowie. Zgłoszenie może być przekazane do CK Quaderno poprzez pocztę, a opłata wniesiona do banku na konto w banku ING – nr 65 1050 1399 1000 0090 3198 1351 
Sekretariat firmy przyjmuje interesantów codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00 od poniedziałku do czwartku, oraz od 12:00 do 16:00 w piątki za wyjątkiem okresów świątecznych lub urlopowych kiedy to godziny pracy ulegają ograniczeniu lub zawieszeniu, o czym klienci zostaną poinformowani na tablicy ogłoszeń.
Zapisy na Wyjazdowe Kursy Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie czy Hiszpańskiego w Hiszpanii przyjmowane są przez cały okres od momentu ogłoszenia naboru, aż do rozpoczęcia kursów i przyjmowane są w sekretariacie firmy jak również przez pocztę. Wpłat na Wyjazdowe Kursy należy dokonywać na konto bankowe w ustalony indywidualnie sposób.

 IV. CENY, FORMY PŁATNOŚCI          

Cena kursów stacjonarnych podana w ofercie zawiera naukę w określonej w ANEKSIE na dany rok liczbie godzin dla danego kursu.
CK Quaderno pobiera wpisowe na wszystkie kursy. Pełne wpisowe (100 zł) zawiera obsługę administracyjną oraz pakiet edukacyjny: 1 podręcznik wiodący oraz pozostałe materiały dydaktyczne w postaci kopii.
W przypadku kursów 1-miesięcznych i 1-trymestralnych wpisowe wynosi 50 zł i zawiera koszty administracyjne oraz materiały dydaktyczne w postaci kopii i wydruków.
W przypadku podjęcia większej liczby kursów równocześnie, wpisowe może być obniżone lub w skrajnych przypadkach, student może być z niego zwolniony.
W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania, wpisowe nie podlega zwrotowi.
Tabela aktualnych cen kursów oraz ich rozłożenia na raty trymestralne sprecyzowana jest w ANEKSIE do regulaminu na dany rok szkolny.
Są dwie możliwości opłaty za kurs: w całości lub w trzech ratach trymestralnych. Ponadto, szkoła umożliwia i pośredniczy w podpisaniu umowy z bankiem na opłacanie kursu w systemie 10 nieoprocentowanych rat miesięcznych. Ta opcje możliwa jest jedynie w przypadku gdy taki kredyt znajduje się w ofercie banków polskich.
Złożenie w sekretariacie szkoły zgłoszenia na kurs bez wniesienia wpisowego nie jest uważane za zawarcie umowy, a jest jedynie wstępnym zgłoszeniem chęci uczestnictwa w kursie. Po dokonaniu wpłaty wpisowego, CK QUADERNO zawiera ze studentem umowę o przeprowadzenie stosownego kursu.
Wszelkie wpłaty muszą być dokonane przed rozpoczęciem kolejnego trymestru. Student, który nie dokona należnej wpłaty w podanym terminie zostanie skreślony z listy studentów. Oznacza to utratę możliwości skorzystania z przyznanych zniżek w tym za kontynuację nauki.
Wpłaty mogą być dokonywane gotówkowo w sekretariacie szkoły lub przelewem bankowym na konto FUH Quaderno. W razie konieczności dokonania wpłaty, gdy sekretariat jest zamknięty, należy jej dokonać na konto firmy nr 38 1240 1330 1111 0000 2315 0089 w banku PKO SA.
Osoby rezygnujące z kursu po pierwszych zajęciach otrzymują zwrot wpłaty bez żadnych potrąceń. Nie dotyczy to kontynuacji nauki na kolejnych w danym roku trymestrach.
Absencja chorobowa czy losowa nie uprawnia do zwrotu wniesionych opłat.
Opłaty za kursy indywidualne wnoszone są z góry w ratach miesięcznych do 5 każdego miesiąca po zaplanowaniu zajęć na dany miesiąc.
Ceny Wyjazdowego Kursu Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz hiszpańskiego w Hiszpanii są podawane do wiadomości klientów w momencie rozpoczęcia naboru na nowy sezon na początku roku.
  
  V. RABATY

CK Quaderno oferuje studentom kursów grupowych liczne zniżki od podstawowej ceny kursu.
Osoby zapisujące się na kurs roczny i równocześnie opłacające co najmniej pierwszy trymestr do dnia 5 września włącznie korzystają z „promocji wczesnego zapisu”.
Promocja wczesnego zapisu oznacza 5% rabatu w stosunku do wyliczonego kosztu kursu i dotyczy jedynie dokonywanej w tym dniu wpłaty. Oznacza to, że jeżeli student opłaca tylko pierwszy trymestr to jego zniżka zostanie naliczona tylko od kwoty należnej za pierwszy trymestr. Promocja ta dotyczy również wpłaty wpisowego.
Studenci opłacający cały rok z góry otrzymują 10% zniżki naliczonego kosztu kursu. Promocja ta dotyczy wyłącznie osób zapisujących się najpóźniej do 31 października na całoroczny kurs oraz opłacających pełny koszt kursu. Promocja ta nie dotyczy kursów 1 lub 2-trymestralnych i 1-miesięcznych   oraz wpisowego.
Studenci kontynuujący naukę w CK Quaderno otrzymują 10% zniżki od podstawowego kosztu wybranego kursu. Promocja ta nie dotyczy wpisowego.
Kontynuacja nauki rozumiana jest jako dalsza nauka tego samego języka po zeszłorocznym kursie w CK Quaderno zakończonym terminowo w minionym roku lub letnim kursie językowym w Wielkiej Brytanii, na Malcie lub w Hiszpanii w minionym sezonie.
W przypadku rezygnacji studenta w trakcie trwania ubiegłego roku szkolnego, zniżka nie przysługuje.
Przyznaje się również zniżki „rodzinne” dla każdej kolejnej osoby z rodziny prowadzącej to samo gospodarstwo domowe (niezamężna siostra, nieżonaty brat, ojciec, matka, mąż, żona – zamieszkujący pod tym samym adresem). Zniżki tej udziela się drugiej i kolejnej osobie w kolejności zgłoszenia i wynosi ona 10% wyliczonego kosztu kursu. Zniżka ta przysługuje tylko na jeden kurs i nie dotyczy wpisowego.
Przyznaje się również zniżkę za równoczesne podjęcie nowego kursu drugiego i kolejnego języka lub przedmiotu w wysokości 10% wyliczonego kosztu kursu oraz 20% kolejnego wpisowego.  Zniżka ta obowiązuje w pierwszym roku trwania kursu. W kolejnym roku zostanie przyznana zniżka za kontynuację nauki.
W przypadku nałożenia się kilku, niewykluczających się rabatów są one naliczane w następującej kolejności:
◦ kontynuacja nauki lub podjęcie nowego, drugiego kursu 10%

◦ druga lub kolejna osoba z rodziny 10%

◦ opłata całości 10%

◦ promocja wczesnego zapisu 5%

Tabela opłat uwzględniających zniżki znajduje się do wglądu w sekretariacie firmy
Szczegółowy regulamin płatności dotyczący Wyjazdowego Kursu Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz Wyjazdowego Kursu Języka Hiszpańskiego w Hiszpanii przedstawione są w Warunkach Uczestnictwa w danym kursie oraz Załączniku do Umowy.
Studenci kontynuujący naukę na Wyjazdowym Kursie Języka Angielskiego w Wielkiej Brytanii i na Malcie oraz Hiszpańskiego w Hiszpanii otrzymują 5% zniżki od podstawowej ceny kursu (kosztu wyrażonego w walucie obcej).